Algemene voorwaarden

Versie januari 2019

1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: Marie-Elize. (Online) Coachpraktijk. Biedt diensten aan op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
1.2 Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon met wie Marie-Elize een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Marie-Elize een offerte uitbrengt.

2. Offertes, overeenkomst en bevestiging
2.1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, diensten en leveringen tussen de opdrachtgever en Marie-Elize, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) is bevestigd.
De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
2.2 Offerte
Alle offertes en prijsopgaven door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Offertes zijn gebaseerd op bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.
Marie-Elize is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.3 Opdrachtsbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk (e-mail) mee instemt dat Marie-Elize een aanvang met het uitvoeren van de opdracht/werkzaamheden maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij bevestiging door opdrachtnemer.
Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen begrote kosten. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.

3. De uitvoering van de overeenkomst
3.1 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 Vertrouwelijke informatie
De opdrachtgever en Marie-Elize verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie. Hiervoor geldt het privacybeleid.
3.3 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingssessies, trainingen of aanverwante werkzaamheden.
In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3.4 Wijziging(en) in de overeenkomst
Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst moeten tijdig en schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Marie-Elize. Mocht dit mondeling gebeuren, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3.5 Gebruik van diensten/producten van derden
In alle gevallen waarin de opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
3.6 Inspanning en resultaten
De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
De opdrachtgever en/of deelnemer mag van de opdrachtnemer verwachten dat de materialen en diensten worden geleverd zoals overeengekomen.
De resultaten van de coaching of training zijn altijd afhankelijk van de eigen betrokkenheid en inspanning tijdens het programma. Deelnemers worden geacht “hun werkzaamheden” te doen (introspectie, opdrachten maken, meedoen met de trainingen en opdagen voor de coaching) en te beseffen dat de effectiviteit van de dienst in grote mate hiervan afhankelijk is.
3.7 Aanvullende dienst
De opdrachtnemer is geen (vervanging van een) medische dienst (stelt geen diagnoses, schrijft geen medicijnen voor, e.d.). De coaching en trainingen e.d. dienen als aanvullende dienst om inzicht te krijgen in eigen drijfveren en keuzes. Op basis daarvan maakt de deelnemer zelf beslissingen, het is belangrijk dat deze zich hiervan bewust is.
3.8 Faciliteiten
Indien de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever dan zal de opdrachtgever alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
3.9 Looptijd overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door beide partijen tegen de eerste van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

4. Annuleringsvoorwaarden
4.1 Annulering door opdrachtnemer
De opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training, workshops e.d. te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. of weigering schriftelijk/per mail te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken.
De door de opdrachtnemer aangeboden trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training in de voorgaande informatie aangegeven. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de desbetreffende dienst.
De opdrachtnemer heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de training te wijzigen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slecht van geringe betekenis is.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
4.2 Annulering door opdrachtgever
De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging door te geven aan de opdrachtnemer.
Bij annulering van inschrijving (bijvoorbeeld voor een coachtraject/pakket) door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.
De annuleringsvoorwaarden zijn: de opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.
Indien een opdrachtgever een coachtraject/pakket aangaat, geldt de opdrachtsbevestiging als start van het programma. Wanneer opdrachtgever gedurende dit traject nog tot annulering wilt overgaan, dient hij dus (alsnog) het gehele bedrag te betalen. Bij losse coaching geldt (tenzij anders/een vast aantal sessies is afgesproken in de overeenkomst): indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de betreffende afspraak wilt annuleren, zal de opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Losse afspraken die voor deze tijd worden geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht.
Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gedacht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.
In zwaarwegende gevallen (zoals een overlijden) kan binnen de mogelijkheden en de grenzen van redelijkheid de deelname aan een traject/programma in overleg tijdelijk worden stilgezet en maximaal 2 maanden later weer worden opgepakt. Hiertoe dient de opdrachtgever een schriftelijk verzoek voorzien van bewijsstukken in te dienen bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht niet met dit verzoek in te stemmen.
4.3 Het verzetten van afspraken
Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraken binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak wil verzetten, zal de opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die verzet worden voor deze tijd, zullen niet in rekening worden gebracht.
Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek, worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.

5. Beëindiging overeenkomst
5.1 Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft de opdrachtnemer het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden zonder enige schadevergoeding verplicht te zijn.
5.2 Beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht zal geen terugbetaling plaatsvinden van de al eerder betaalde bedragen.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Particuliere opdrachtgevers
Bij particuliere opdrachtgevers wordt het tarief vooraf in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail. Pas na ontvangst van de overeengekomen betaling zal worden aangevangen met de werkzaamheden.
De betaalspecificaties worden in de factuur vermeld.
6.2 Niet-particuliere opdrachtgevers
Bij niet-particuliere opdrachtgevers wordt het tarief achteraf in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders afgesproken, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan de opdrachtnemer niet nakomt heeft de opdrachtnemer het recht met alle betrekking op de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
6.3 Prijzen
Alle genoemde prijzen op de website of andere materiaal zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Betaling dient plaats te vinden in euro’s en door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van “Opdrachtnemer” onder vermelding van het factuurnummer en klantnummer.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Directe en indirecte schade
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingssessies of aanverwante zaken.
Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.
7.2 Beperking tot factuurwaarde
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.3 In afwijking van hetgeen
In afwijking van hetgeen hierboven genoemd, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

8. Slotbepaling
Marie-Elize is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Tenzij, de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.marie-elize.nl en kan op verzoek per mail worden gestuurd.